ЕВРО ЛОГО РЕАЛ
ЕВРО ЛОГО РЕАЛ
СЕЛСКО ЛОГО
LOGO RAZLOG

www.eufunds.bg

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
Проект № BG06RDNP001-19.073-0001 „Инвестиции в ново оборудване на зъболекарски кабинет”
Процедура BG06RDNP001-19.073 „МИГ-Разлог, Мярка 6.4. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

Наименование на проекта: „Инвестиции в ново оборудване на зъболекарски кабинет”

 

Кратко описание на проекта:

Проектът предвижда закупуване на ново специализирано оборудване за дентален център: интраорален скенер, диоден лазер, дентален микроскоп и система за вертикална кондензация с топла гутаперка.

 

Цели и резултати от проекта:

Основните цели на проекта са разширяване на дейността  и повишаване конкурентоспособността на „Амбулатория за групова практика за извънболнична първична дентална помощ ЛИЛОВ ДЕНТ“ ООД, чрез инвестиции в ново технологично оборудване. В резултат на това:

  • ще бъдат внедрени два иновативни метода за лечение;
  • ще бъде подобрено качеството на извършваните стоматологични услуги;
  • ще бъде намален дискомфорта на пациентите при някои от лечебните дейности;
  • ще се разшири обхвата на предлаганите услуги, някои от които нови за територията, в т.ч. и корекция на говорни проблеми и проблеми с гълтането при малките деца;
  • ще се създаде възможност за проследяване във времето на състоянието на всеки един пациент, което два възможност за ранно откриване на възникнали проблеми и тяхното навременно лекуване. Това спестява много болка, време и средства за пациента;
  • ще се постигне намаляване на използваните химични вещества по време на лечението;
  • ще се създадат 2,5 нови работни места.

 

Обща стойност: 170 797,22 лева, от които 115 288,11 лева европейско и 12 809,80 лева национално съфинансиране.

Начало: 24.03.2022 г.

Край: 24.03.2024 г.

ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЕВРО ЛОГО РЕАЛ
ЕВРО ЛОГО РЕАЛ
СЕЛСКО ЛОГО
LOGO RAZLOG

www.eufunds.bg
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
Проект № BG06RDNP001-19.073-0001 „Инвестиции в ново оборудване на зъболекарски кабинет”
Процедура BG06RDNP001-19.073 „МИГ-Разлог, Мярка 6.4. „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В УСТАНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

 

Публична покана за определяне на изпълнител по чл. 51 от ЗУСЕСИФ

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП):

„Амбулатория за групова практика за извънболнична първична дентална помощ ЛИЛОВ ДЕНТ“ ООД

 

ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП): 201840850

 

Предмет на предвидената процедура:

 

Закупуване на ново оборудване на зъболекарски кабинет по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Интраорален скенер – 1 брой;

Обособена позиция 2: Диоден лазер – 1 брой;

Обособена позиция 3: Система (комплект апарати) за вертикална кондензация с топла гутаперка – 1 брой;

Обособена позиция 4: Дентален микроскоп – 1 брой

 

Обект на процедурата: Доставка

Приложим нормативен акт: ПМС

Тип на процедурата: Избор с публична покана

Прогнозна стойност съгласно обявление: 135 553,33 лева

Дата на обявление: 16.05.2022 г.

Крайна дата за подаване на оферти: 24.05.2022 г.

 

Описание:

 

Закупуване на ново оборудване на зъболекарски кабинет по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Интраорален скенер – 1 брой;

Обособена позиция 2: Диоден лазер – 1 брой;

Обособена позиция 3: Система (комплект апарати) за вертикална кондензация с топла гутаперка – 1 брой;

Обособена позиция 4: Дентален микроскоп – 1 брой

 

Прогнозна стойност в лева, без ДДС (когато е приложимо)

 

Обособена позиция 1: обща стойност без ДДС (в цифри) – 83 436,67 лева;

Обособена позиция 2: обща стойност без ДДС (в цифри) – 7 750,00 лева;

Обособена позиция 3: обща стойност без ДДС (в цифри) – 3 750,00 лева;

Обособена позиция 4: обща стойност без ДДС (в цифри) – 40 616,67 лева.

 

Обща прогнозна стойност без ДДС (в цифри): 135 553,33 лева.

 

Обявена: Да

Прекратена: Не

Прикачени документи:

Приложение 1 - Публична покана

Приложение 2 - Изисквания към офертите

Приложение 3 - Оферта

Приложение 4 - Методика за оценка

Приложение 7 - Договор

Приложение 5 - Декларация по ЗУСЕСИФ

Приложение 6 - Списък със сходни доставки